Renovräkningsfenomenet i Sverige

Bostad

Dominika Polanska är docent i sociologi vid Uppsala Universitet. Hennes forskning rör boende och bostadsfrågor med särskilt fokus på aktivism. För Agenda: Jämlikhet skriver Dominika Polanska om fenomenet renovräkning, och hur det även i Sverige har blivit allt vanligare att hyresgäster drabbas av chockhöjda hyror till följd av renovering av deras lägenheter.

Sveriges bostadspolitik har sedan slutet på andra världskriget lyfts fram internationellt som ett eftersträvansvärt exempel. Det faktum att allmännyttan haft en viktig funktion i landets bostadspolitik samt den rådande uppfattningen om upplåtelseformernas neutralitet har varit unika för västvärldens historia. Den svenska bostadsmarknaden har dock sedan 1990-talet "gradvis blivit en av de mest liberala marknadsstyrda bostadsmarknaderna i västvärlden". Färsk forskning i olika svenska städer har visat att det pågår en våg av renoveringar som initierats av såväl privata som allmännyttiga bolag och forskare har i allt större utsträckning kommit att använda termen "renovräkning" (eng. renoviction) för att beskriva det som händer överallt i Sverige där behovet av renoveringar är akut.

Renovräkning är ett begrepp som myntades av några kanadensiska aktivister och syftar till bortträngning av boende genom renovering och påföljande hyreshöjning, en strategi som kommit att användas av alltfler svenska bostadsföretag för att bekosta nödvändigt underhåll och samtidigt öka vinsterna (speciellt efter införandet av Allbolagen som tvingar allmännyttiga bolag att agera affärsmässigt). Forskning kring den svenska bostadspolitiken har betonat att bristen på aktiva åtgärder och tilltagande marknadsanpassning öppnat upp för potentiella renovräkningsprocesser i landet.

I en studie av fyra bostadsområden under renovering i Stockholm och Uppsala från 2011 konstaterade Westin att hyresgästers möjligheter att påverka renovering var relativt små. En undersökning från 2016 visar att de som bor kvar i sitt bostadsområde under renovering får både sämre hälsa och platsanknytning. Ett sätt att motsätta sig oönskad renovering är att driva sitt ärende till Hyresnämden, men statistiskt sett är det ett förlorat lopp då hyresgäster tenderar att förlora i 9 fall utav 10. Hyresgästers position i renoveringssituationer har på sistone uppmärksammats i och med den regeringsbeställda utredningen som syftar till att stärka hyresgästers inflytande. Utredningen väntas vara klar denna vår.

/ Dominika Polanska, docent i sociologi, Institutet för Bostadsforskning, Uppsala Universitet

Begreppet renovräkning är en sammanslagning av orden renovering och vräkning, och syftar till att människor indirekt blir vräkta från sina bostäder i samband med renoveringar.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan